Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Verkkosivuston osoite: www.metallipajanieminen.fi

Laadittu 22.04.2024

Viimeisin muutos 22.04.2024.

 

1. Rekisterinpitäjä

Metallipaja Nieminen Oy, Y-tunnus 1605562-0, Rahtarikatu 10, 42100 JÄMSÄ

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Harju, minna@metallipajanieminen.fi
Henkilötietojen käsittelijöitä ovat henkilöt, joille se on yrityksen työtehtävien hoitamisen kannalta välttämätöntä.

 

3. Rekisterin nimi

Metallipaja Nieminen Oy asiakas- ja sidosryhmärekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn antama suostumus (yhteydenottopyyntö, evästevalinnat) henkilötietojensa käsittelyyn, sopimus, jossa rekisteröity/rekisteröidyn edustama yritys/yhteisö on kanssamme osapuolena, rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista tai lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hyvän asiakaskokemuksen tarjoaminen mahdollistamalla yrityksen yhteydenpito asiakkaisiin, toimittajiin sekä muihin yhteistyökumppaneihin, näiden suhteiden hoitaminen ja ylläpito, markkinointi, myynti ja laskutus, viestintä verkkosivuston vierailijoiden kanssa sekä verkkosivuston kehittäminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Tietosisältö

Rekisteri sisältää yrityksen asiakkaiden, toimittajien tai muiden yhteistyökumppaneiden – sekä yritysten että yhteisöjen – yhteyshenkilöiden tietoja.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/yhteisö, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.

Kaupallisiin sopimuksiin liittyviä henkilötietoja säilytetään kirjanpito- ja verolainsäädännön edellyttämä aika.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan ja kerätään säännönmukaisesti asiakkailta (ml. potentiaalinen asiakas) itseltään puhelimitse, sähköpostitse, verkossa, tapaamisissa sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten väestörekisteristä, muilta viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Verkkosivusto sisältää yhteydenottolomakkeen viestintään verkkosivustolla vierailevan käyttäjän ja yrityksen kanssa. Yhteydenottolomakkeella kerätään seuraavat tiedot:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • muut käyttäjän itse lomakkeelle lisäämät tiedot

Käyttäjien antamat tiedot välitetään yhteydenottopyynnöt käsittelevälle ja niihin vastaavalle taholle yrityksessä. Tietoja säilytetään yhteydenpidon jatkumisen ajan ja ne voidaan siirtää asiakas- ja sidosryhmärekisteriin, jos yhteydenotto johtaa asiakkuuteen tai muuhun sopimussuhteeseen.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle silloin, kun se on palvelun tuottamisen kannalta tarpeellista. Rekisterinpitäjä varmistaa aina asianmukaisen tietosuojan tason sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla siirtäessään henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisteröidyn henkilötietojen tietoturvan riittävä taso varmistetaan soveltamalla EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön edellyttämiä suojatoimenpiteitä.

Henkilötietoja säilytetään sähköisesti kunnes asiakas-/ toimittaja- /muun kumppanuussuhteen voidaan katsoa päättyneen, sopimusten osalta huomioiden kirjanpito- ja verolainsäädännön edellyttämä säilytysaika.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu Rekisterinpitäjän toimesta asiattomalta pääsyltä tietoihin sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta käsittelyltä riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä Rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja tehtävissään.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet.

Oikeus tutustua henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hänestä tallennettuihin henkilötietoihin ja tietää, mitä tietoja hänestä on talletettuna, mihin tarkoitukseen, minne tietoja mahdollisesti luovutetaan ja kuinka kauan tietoja säilytetään.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus esittää Rekisterinpitäjälle pyyntö korjata kaikki rekisteriin tallennetut, hänen henkilötietojaan koskevat virheet.

Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänen henkilötietojensa poistamista rekisteristä, jos Rekisterinpitäjällä ei ole laillista perustetta käsitellä kyseisiä henkilötietoja. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä asiakassuhteen hoitamiseen, voimassa oleviin sopimuksiin, juridisiin tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröity voi pyytää, että hänen henkilötietojensa käsittelyä rajoitetaan laissa säädetyin perustein.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Rekisterinpitäjää käsittelemästä hänen henkilötietojaan suoramarkkinointiin ja eräisiin muihin tietosuoja-asetuksessa määräämiin tilanteisiin.

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Jos rekisteröity on toimittanut Rekisterinpitäjälle henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada kyseiset tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Ennen rekisteröidyn suostumuksen peruuttamista käsiteltyjen henkilötietojen käsittely ei muutu lainvastaiseksi, jos rekisteröity myöhemmin peruuttaa antamansa suostumuksen.

Oikeus valittaa muutoksenhakuviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos tämä katsoo, ettei Rekisterinpitäjä ole noudattanut soveltuvaa ​​tietosuojalainsäädäntöä. Kansallinen muutoksenhakuelin on tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi

 

10. Muutokset

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Rekisterinpitäjän verkkosivuilla tai muuten sähköisesti.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty ja on voimassa 22.4.2024 alkaen.

Evästeiden käyttöehdot ja asetukset

Evästeet (englanniksi cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat selaimeesi. Verkkosivut voivat tallentaa evästeisiin käyttämiäsi asetuksia ja tekemiäsi valintoja. Halutessasi voit tällä sivulla muuttaa omia evästeasetuksiasi ja valita mitä evästeitä saamme tallentaa selaimeesi.

Evästeet jakautuvat alaryhmiin: välttämättömät evästeet, toiminnalliset evästeet, analytiikkaevästeet ja markkinointievästeet. Välttämättömiä evästeitä ei voi estää. Ne liittyvät tietoturvaan ja sivuston toiminnan mahdollistamiseen. Välttämättöämät evästeet eivät sisällä tunnistettavaa henkilötietoa.

 

Sivustolla käytettävät evästeet

Käytämme evästeitä tarjotaksemme sivujemme käyttäjille paremman käyttökokemuksen sekä kehittääksemme sivujamme vastaamaan paremmin kävijöiden tarpeisiin.

Verkkoliikenteen analysointiin ja kävijöiden anonyymiin seurantaan sivustolla käytämme Google Analytics -analytiikkapalvelua.

  • Google Analytics kerää sivustolla kävijöistä tietoja evästetiedostojen avulla, jotta verkkosivun toimintaa voidaan analysoida ja parantaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi mitä kautta käyttäjä on löytänyt sivustolle ja miten hän toimii sivustolla.
  • Google Analytics voi luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille. Google tallentaa vain ei-yksilöiviä tietoja, eli se ei yhdistä kerättyjä tietoja yksittäiseen henkilöön.
  • Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Voit muuttaa evästeasetuksia sivustollamme tästä linkistä.

Evästeiden estäminen saattaa haitata joiltakin osin verkkosivuston käytettävyyttä.

Siirry takaisin sivun alkuun